Snel en eenvoudig 360° feedback op uw sterke en zwakke punten!

Vaardigheidsmeters 


Inlogcode kopen
Neem contact op met uw lokale distributeur
The Netherlands
TFC Training Facilities Center
http://www.vaardigheidsmeter.nl
Australia
Seven Dimensions
http://www.7dimensions.com.au
Bulgaria
Docheva & Partners Ltd.
http://www.docheva.com
Czech Republic
Minerva
http://www.minervacz.cz
Finland
Training Wind Ky
http://www.trainingwind.fi
France
Images pour la Formation
http://www.iplf.com
Germany
Training Plus GmbH
http://www.trainingplus.de
Hungary
Human Telex Consulting Kft.
http://www.htconsulting.hu
Iceland
Video og tölvulausn ehf
http://www.vtlausn.is
Korea
PSI Consulting, Inc.
http://www.psi.co.kr
Poland
Global Data Poland
http://www.global-data.pl
Portugal
Videogest
http://www.videogest.pt
Romania
Amadeus Rom Consultants
http://www.amadeusconsultants.ro
Slovenia
Video Center Ljubljana
http://www.videocenter.si
Sweden
Effective Training Solutions AB
http://www.etstraining.se